Výukový program

Cílem jesliček není pouze obyčejné hlídání, ale především aplikace vývojového programu zaměřeného na rozvoj tvořivosti formou specifických činností(výtvarné, poznávací, rozumové,pohybové a hudební) V prvním období probíhá postupná adaptace všech dětiček v jeslích.

Nejdůležitějšími body náplně jesličkové třídy jsou: zapojit se se zájmem do navrhovaných činností, učit se navázat pozitivní vztahy s vrstevníky a s učitelkami, schopnost rozpoznat a pojmenovat předměty, barvy a tvary, hudební a výtvarná nauka, Rozvoj jazykových a pohybových schopností, Jemná a hrubá motorika.

Týdenní program je rozdělen do česko-italských,italských a anglických dnů.

Během dne se dle potřeby jednotlivých dětí užívají český, anglický nebo italský jazyk.

Roční vzdělávací program MŠ Piccole Pesti je každý rok pečlivě setaven dle potřeb jednotlivých tříd. Všichni pracovníci MŠ Piccole Pesti jsou zkušení pedagogové, studenti Pedagogické fakulty UK Praha nebo mají minimálně 10 let zkušenost v oboru.

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Jednotlivé aktivity

Výtvarná výchova - rozvíjí spontánní tvořivost dětí a posiluje jejich snahu o výtvarné vyjádření:

- období bezobsažné čáranice (12-18 měs.) - používáme měkký a výrazný materiál(uhel, křída)

- obsažná čáranice (18-24 měs.) - práce s uhlem, křídou, voskové pastely

- znaková kresba ( 24-36 měs.) - uhel, křída,voskové pastely, temperové barvy, tuše, špejle, měkká tužka

Rozumová výchova - rozvíjí poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost, přibližuje dětem časové pojmy, přírodu,dopravní prostředky,děti se učí znát základní předměty denní potřeby, samostatně reprodukovat krátké říkanky, třídit předměty dle velikosti, barvy a tvaru,...

Hudební výchova - podporuje u dětí zájem o hudbu a rozvíjí jejich hudební vlohy: sluchová výchova - hudební nástroje ( hůlky,dřívka,činelky,bubínek, tamburína, triangl,.....) poslech zpěvu, vlastní zpěv dětí, hudebně pohybová výchova - sladit poslech hudby s pohybem instrumentální činnost - umožnit dětem zahrát si na hudební nástroj

Pohybová výchova - péče o bezpečnost a upevňování zdraví, rozvíjí a vytváří kladný vztah dětí k pohybovým činnostem: rušná (úvodní ) část- běh, všechny druhy chůze průpravná část - procvičení celého těla (pomůcky - kostky, kuželky,míčky, praporky, šátečky,.....),relaxace a hudebně pohybová hra, tanečky

Mravní výchova - úkolem je všestranně zabezpečit citové potřeby dítěte v jeslích: rozvíjení a upevňování základních hygienických návyků, udržovat čistotu, umět pozdravit a poděkovat, učit šetrnému zacházení s hračkami, podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi, vést děti k dokončení započaté činnosti,.....